Visie

Het Krommerijnpark moet een bekend stadspark zijn in Utrecht.

Een park dat naast Wilhelminapark en Amelisweerd een interessante en verassende plek is om te bezoeken en doorheen te wandelen.
Een park voor wandelaars, voor jeu de boules, voor senioren bewoners van Huize Swellengrebel en Lodewijk Napoleonplantsoen, voor kanoërs die er een stop kunnen maken en aanleggen zo ook voor de rondvaart, een park voor jong en oud.
Een park waar men overdag in een theeschenkerij kan genieten van het uitzicht op de Kromme Rijn en van de gezelligheid.

Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, een plek waar omwonenden en verdere buurtbewoners zich verantwoordelijk voor voelen.
Een plek die niet langer een groenstrook is langs de rivier maar een park dat landschappelijke interessant is aangelegd en ingericht met bijzonder parkmeubilair.
Een park waar incidenteel kunsttentoonstellingen plaatsvinden op bijvoorbeeld drijvende pontons op de rivier. Waar Utrechts bekendste kunstenaars Gerrit Rietveld en Dick Bruna duidelijk aanwezig zijn.
Een park dat een eenheid vormt met de strakke jaren vijftig bebouwing van de omgeving en de villa’s van Rietveld die aan het park grenzen.

Een park met veel contrasten, modern bij Galgenwaard met aan de overkant ecologische margrietenveld en sport. Een park wat aansluit op Amelisweerd en de Lunetten. Een park met een modern CO2 neutraal zwembad, met energie opwekking door; waterkracht, zon- en windenergie en d.m.v. warmtewisseling.

Een park dat in aansluiting met het Zocherpark een lint kan vormen van Lucasbolwerk via de oosterspoorbaan en Krommerijnpark naar Amelisweerd zodat de bezoekersdruk beter verdeeld wordt.

Doelstelling Stichting Kromme Rijnpark

 1. Het behartigen in de ruimste zin van het woord; van de belangen van de bewoners en andere gebruikers, op het gebied van leef en verblijfomstandigheden, in de omgeving Kromme Rijn; tussen de Oosterspoorbaan en de A27 te Utrecht, begrenst in deel-1 door de Oosterspoorbaan, Rubenslaan, Stadionlaan, Waterlinieweg en Koningsweg en in deel-2 door de Waterlinieweg, Herculeslaan, Laan van Maarschalkerweerd en Koningsweg, en in deel- 3 door de Koningsweg, Laan van Maarschalkerweerd, Weg tot de Wetenschap, Weg naar Rhijnauwen, en A27.
 2. Het in stand houden en bevorderen van de ecologische, geologische en cultuurhistorische waarde en het bevorderen van de recreatieve betekenis van de Kromme Rijn met het groen er omheen, als verbindend element in de genoemde delen, en in samenhang met de aansluitende waterlopen.
 3. Verdere verstedelijking in genoemd gebied tegen te gaan door te bevorderen dat het gebied aangewezen wordt tot beschermd stadsgezicht.
 4. Het bevorderen van een verantwoord en optimaal beheer en gebruik van het openbaar groen in de genoemde gebieden.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Zich op de hoogte te stellen van meningen en ideeën die bij de bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden leven betreffende de verblijfomstandigheden, teneinde die bij haar activiteiten zoveel mogelijk te laten meewegen:
 2. Het kritisch volgen van de ontwikkelingen en voornemens van groenonderhoud, bestemmingsplannen, werkzaamheden van openbare orde, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkbeheer en stadsvernieuwing in de drie delen van haar werkgebied.
 3. Het stimuleren van maatregelen bij bewoners, de gebruikers van het openbaar groen en water, de gemeente en haar instellingen, die gericht zijn op het bevorderen van bovenstaande doelstellingen;
 4. Het beïnvloeden van bestuurlijke besluitvorming tav ontwikkelingen en voornemens met betrekking tot het werkgebied.
 5. Het verstrekken van informatie over de stand van zaken rond het werkgebied
 6. Het verwerven van (geldelijke) middelen;
 7. Door het aanwenden van alle wettige middelen welke voor het verwerkelijken van het gestelde doel nuttig of nodig geacht wordt;

De Stichting beoogt niet het maken van winst.