Deelname advies groene Maarschalkerweerd

Als Stichting Krommerijnpark zijn we eind 2016 en 2017 nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de groene agenda Maarschalkeweerd. Op 15 maart 2018 is de uitvoeringsagenda Maarschalkerweerd gepresenteerd in de Koningshof en aangeboden aan wethouder Kees Geldof. Zie hier het rapport: Groene-Uitvoeringsagenda-Maarchalkerweerd-15-maart-2018

Op initiatief van de Wijkraad Oost en samen met u hebben wij in 2016 een Groene uitvoeringsagenda Maarschalkerweerd gemaakt. Het doel van deze uitvoeringsagenda is het realiseren van projecten die de groene kwaliteiten van deze stadsrandzone duurzaam versterken. De projecten hebben we aan de hand van een nieuwe methodiek gekozen: het gebied is bekeken op kansen en via een “Ecosysteemdiensten benadering” onderzocht op de meerwaarde van groen. We hebben in een gezamenlijke analyse gekeken naar wat groen aan waarde heeft voor de omgeving, klimaat en gezondheid en hoe we die waarden kunnen versterken. Deze positieve benadering en ervaring in Maarschalkerweerd nemen we mee in gemeentelijk beleid, zoals de actualisatie van het Groenstructuurplan Utrecht.

In deze uitvoeringsagenda zijn twaalf projecten benoemd voor realisatie. Van enkele daarvan start dit jaar de uitvoering. Van de Top 12 projecten zijn direct gunstig voor de uitbreiding en beleving van het Krommerijnpark! De andere 6 projecten zijn goed voor de verbinding en past geheel in de visie Kromme Rijn.

In het Meerjaren Groenprogramma (hierna het MGP) is voor de uitvoering van projecten uit de Groene Agenda in totaal € 275.000,- gereserveerd. De score voor ecosysteemdiensten alsmede de geraamde kosten per project hebben geleid tot een top van 12 projecten, die hierna nader worden toegelicht.

Top 12 projecten:
01.04 Groenbeheer Maarschalkerweerd
02.02 Robuuster groen langs jaagpad Kromme Rijn ter hoogte van de Mytylschool en de Moestuin
03.01 Groener inrichten openbare ruimte bij het Stadion
03.02 Open verharding parkeerplaatsen sportvelden
04.02 Sport en spel met water bij de Kromme ter hoogte van de Hof van Eden
05.01 Route langs Margrietenveld en herstel beheer
05.02 Route langs Hof van Eden incl. onthekken aan Jaagpad
05.03 Route Rijndijk
05.04 As Kampong verbeteren
05.10 Route achterlangs de Moestuin
08.01 Route langs Hof van Eden incl. onthekken aan Jaagpad
09.01 Publiek maken van Hof van Eden
10.02 Openbaar & eetbaar groen

Dit is geweldig nieuws en hier zijn we als Stichting erg blij mee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *